طراحی و پیاده سازی توسط گروه مهندسی خبرگان عصر ارتباط میباشد.